پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون در راستای وظایف محوله و با دارا بودن تمامی مجوز های لازم و احراز صلاحیت های تخصصی از نهادهای امنیتی و پولی مالی، تمامی مراحل چرخه پولرسانی به شعب بانک توسعه تعاون را انجام می دهد. از جمله تأمین خودروهای پولرسان به شعب بانک توسعه تعاون و جذب و نگه داشت منابع انسانی مرتبط از جمله نیروهای حراست و راننده تخصصی در حوزه پولرسانی.