پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون با در اختیار داشتن ناوگان حمل و نقل سبک در سراسر کشور به شکل تخصصی برای بانک توسعه تعاون، نیازهای بانک متبوع را در این زمینه برآورده می نماید و در این راستا تمامی مراحل این چرخه درون شرکت برنامه ریزی و در ادارات شعب بانک در سرتاسر کشور اجرا می شود. از جمله تهیه ی خودرو های متناسب با نیاز هر واحد، نگه داشت خودرو ها؛ همچنین جذب و نگه داشت منابع انسانی متخصص در این چرخه از جمله راننده.