پنجشنبه، ۱۴۰۲/۰۳/۱۱

office@sitt.ir

۰۲۱-۴۲۶۰۹۰۰۰

معاونت وصول مطالبات شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون به عنوان واحد زیرمجموعه ی بانک و همکارِ شعب در امر پیگیری و وصول مطالبات بدهکاران به بانک، بدون انجام هیچ هزینه ای برای شعب، پیگیری و وصول مطالبات غیر جاری بانک را با انعقاد قرارداد “برون سپاری وصول مطالبات معوق و مشکوک الوصول” با مدیریت محترم استان های سراسر کشور، (تحت قراردادهای مجزا و یکسان) انجام می دهد؛ با توجه به مفاد قرارداد منعقده برون سپاری وصول مطالبات که با تأیید بانک مرکزی و مدیریت محترم امور حقوقی بانک انجام می گیرد، فرآیند وصول مطالبات در این معاونت (تماماً تحت کارتابل رسمی بانک توسعه تعاون و با لحاظ محرمانگی مکاتبات) به دو قسم از جمله پیگیری و وصول آن قسمت از مطالبات بانک اعم از معوق و مشکوک الوصول که به شرکت ارجاع می گردد، از طریق شناسایی مدیونین اعم از متعهد اصلی، راهن، ضامنین و ظهرنویسان و مذاکره با آنان به منظور وصول مسالمت آمیز مطالبات بدون اقدام قانونی؛ همچنین شناسایی اموال مدیونین و ضامنین در پرونده هایی که منجر به صدور رأی قطعی شده و قابلیت توقیف و مزایده دارند و جزء مستثنیات دین نمی باشد و از طریق بانک به شرکت واگذار می گردد انجام می شود.