بیش از 10 سال به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. مکس بیز یک آژانس مشاوره ارزش محور است.

گالری

اطلاعات تماس

051-12345678

ایران، خراسان رضوی

maxbizz@mail.com

خدمات نوین بانکی

درباره شرکت خدمات پشتیبانی توسعه تعاون

شرکت خدمات و پشتیبانی توسعه تعاون(سهامی خاص) در سال 1388 در راستای بهبود اثربخشی اهداف توسعه‌ای منابع مالی و انسانی، در جهت کسب درآمد با اهداف استقلال مالی و سودآوری، تامین نیازهای ضروری و اساسی بانک توسعه تعاون متناسب با ماموریت‌های محوله تشکیل گردید.
 

اهداف کلان

- ارتقاء ظرفیت و کیفیت خدمات - حفظ و توسعه منابع درآمدی ادارات درآمدساز به جهت تحقق سودپایدار - اصالحات ساختاری و تسهیل فرآیندهای داخلی - ارتقاء نظام جذب، انباشت و کنترل سرمایه انسانی - بهبود بهرهوری و توسعه کیفی کارکنان - بهبود تعامالت با بانک متبوع و سایر ذینفعان - توسعه و بهبود نرم افزاری ادارات مطابق با دانش روز - ارتقاء سطح عملکرد مشارکتی و تقویت روحیه سازمانی کارکنان - بهبود نظام ارزشیابی عملکرد

ماموریت

-انجام و ارائه کلیه خدمات پشتیبانی، تدارکاتی و اداری به سازمانها، موسسات، بانکها، شرکتها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. -انجام و ارائه خدمات فنی در امور نگهداری، تعمیر و بازسازی ابنیه و ساختمانها.
-ارائه خدمات مدیریتی از قبیل مشاوره مدیریتی، مطالعه و اجرای طرحهای مختلف بخصوص طرح‌های مربوط به موضوع شرکت. -ارائه خدمات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه ارتقاء و بهبود کیفیت روشها، ارائه و اجرای طرحهای نوین در قالب سیستمهای مختلف و تدوین ساختار سازمانی مناسب جهت مؤسسات و شرکتها. -برگزاری همایشها، کنفرانسها، سمینارها و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی. -اخذ وام و تسهیالت مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی و دولتی و اخذ ضمانتنامه. -تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در شرکتها و مؤسسات موجود. -انجام امور مربوط به واردات و صادرات کلیه کارهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرک و اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی. -شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی. -انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی.
-تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی.

ارزش‌ها

حفظ ارزشهای اسالمی و انسانی - خدمت به جامعه و تقویت آبادانی کشور - حفظ و تکریم حقوق شرکت و بانک متبوع - شایسته ساالری، حفظ احترام متقابل و رعایت حقوق ذینفعان - پایبندی به اصول حرفه ای و شفافیت در امور - رعایت استانداردها و مقررات مربوطه در ارائه خدمات - رعایت صداقت و امانت داری در امور محوله - تعالی کارکنان